||
طراحی و اجرای نور‌پردازی
طراحی و اجرای نور‌پردازی

نورپردازی بیشترین تاثیر را میتواند بر روی زیبایی نمای داخلی و خارجی ساختمان ما داشته باشد، یکی دیگر از خدمات کارباراتا طراحی و اجرای انواع نورپردازی های مختلف متناسب با محیط های متفاوت، و با کاربردهای مختلف میباشد.

نمونه کار ها