||
بازطراحی و تغییر پارکینگ
بازطراحی و تغییر پارکینگ

پارکینگ یک ساختمان اولین جایی است که توجه کسی را که برای اولین بار وارد ساختمان شده است را جلب میکند ، و همینطور در ساختمان های تجاری اولین جایی است که برای مشتری جلوه پیدا میکند، از این رو در طراحی اهمیت زیادی پیدا میکند. متخصصان کارباراتا فضای پارکینگ ها را در بالاترین میزان فضای دسترسی با توجه به استاندارد های مورد نیاز طراحی خواهند کرد.

نمونه کار ها